Zgłoś swój udział w konkursie. Wypelnij ankietę.

Zostań twarzą Fitness Express Rybnik

Weź udział w konkursie i zostań twarzą naszego klubu.

Zaplanuj swój aktywny #planzmian i trenuj za darmo!

Zapoznaj się z regulaminem konkursu - przejdź do regulaminu

  • Zdjęcie przedstawiające wyraźnie całą sylwetkę kandydata.
  • Jeden kandydat może przesłać więcej niż jedno zdjęcie, nie więcej jednak jak trzy, w tym jedno selfie.
  • Zdjęcie powinno być wykonane na ściance konkursowej, która znajduje się w klubie Fitness Express w Rybniku podczas dni otwartych.
  • Krótki opis osobowości i zainteresowań kandydata oraz motywów zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konkursie, zawierający odpowiedź na zadanie konkursowe, które brzmi "Przedstaw nam swój aktywny #planzmian".
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Dz. Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO.

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w tym wizerunku utrwalonego na fotografiach przesłanych w zgłoszeniu przez Fitness Express sp. z o. o. z siedzibą w Krasnem, ul. Malawa 954, 36-007 Krasne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000482273, będącego Administratorem Twoich danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu „Zostań twarzą klubu FITNESS EXPRESS Rybnik” i wyłonienia zwycięzców?

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, w tym wizerunku utrwalonego na fotografiach przesłanych w zgłoszeniu przez Fitness Express sp. z o o. z siedzibą w Krasnem, ul. Malawa 954, 36-007 Krasne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000482273, będącego Administratorem Twoich danych osobowych, w celu ich publikacji na stronie internetowej FITNESS EXPRESS oraz profilu portalu społecznościowego Facebook.com? 

Informacje o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest: Fitness Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, ul. Malawa 954, 36-007 Krasne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000482273.
2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Zostań twarzą klubu FITNESS EXPRESS Rybnik” i wyłonienia zwycięzców, a także opublikowania danych osobowych osób zakwalifikowanych do grona zwycięzców, poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej FITNESS EXPRESS oraz profilu FITNESS EXPRESS portalu społecznościowego facebook.com..
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO.
3) Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 
4) Twoje dane osobowe, w tym Twój wizerunek będą przechowywane przez cały okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres trzech lat lub do odwołania zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych.  
5) Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,    
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ze względu na twoją szczególną sytuację, w przypadku kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  
g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO;
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
W każdej sprawie możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 32 441 46 52 lub wysyłając wiadomość mailową na adres: info@fitnessexpress.pl

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach przesłanych w zgłoszeniu, w celu ich publikacji na stronie internetowej FITNESS EXPRESS, a także na profilu FITNESS EXPRESS portalu społecznościowego Facebook.com. Zgoda obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie utrwalonego wizerunku, w całości oraz w dowolnie wybranej części, w tym na dokonanie obróbki graficznej.  
Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie. Ponadto oświadczam, że korzystanie z przesłanych w zgłoszeniu fotografii nie narusza praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych oraz praw autorskich twórcy fotografii.